Info < Schoolraad & LOC
SCHOOLRAAD

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid tegenover het schoolbestuur.

De afgevaardigden van de ouders in de schoolraad worden aangeduid door de oudervereniging. De afgevaardigden van de lokale gemeenschap worden in onderling overleg door de drie geledingen gecoöpteerd.

 

Leden: Afvaardiging van:

Ouders: Koen Creemers en Els Vangeel

Leerkrachten: Diane Baeten en Hilde Martens

Lokale gemeenschap: Mathieu Geelen en Monique Quintens

Voorzitter: Hilde Martens

De bevoegdheden van de schoolraad kunnen afgelezen worden in volgend schema:

De schoolraad

de inrichtende macht
of de directeur bij delegatie

adviseert

 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties
 • opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer
 • het nascholingsbeleid
 • experimenten en projecten

overlegt

 • het schoolreglement
 • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop
 • het schoolwerkplan
 • het beleidsplan of -contract met het CLB
 • de jaarplanning van extra-muros- en parascolaire activiteiten
 • infrastructuurwerken - behalve binnen artikel 17, §2; 1°, a) en c) van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten
 • de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren per leerkracht en punten
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
 • duur en tijdstip stageactiviteiten
 

 

 

LOC

Het Lokaal Onderhandelingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en van het personeel van de scholen die ressorteren onder ons schoolbestuur.

De bevoegdheden van het LOC zijn onderverdeeld in vier categorieën: informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezichtbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid. In dit comité worden de belangen van het personeel behartigd. De directeur is permanent adviseur van het LOC.

De leden van onze school zijn Lisette Goyens en Martine Ponsen.