Info < Reglement 

SCHOOLREGLEMENT

‘Geef kinderen een pluim en ze krijgen vleugels’

Schoolreglement ‘Spelenderwijs’

Dag mama en papa

Dit boekje geeft u een beeld over ‘het hart en de ziel’ van onze school, over onze kijk op het onderwijs en onze kijk op uw kind met al z’n talenten. Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Het hele team staat klaar om met uw kind op weg te gaan, samen hand in hand. Waarbij een brede basiszorg voorop staat. Dit houdt in dat het welbevinden van elk kind voorop staat, samen met het welbevinden van het hele team. Men kan pas tot leren komen als men zich goed voelt, als men ‘echt’ kan zijn. Dat is de belangrijkste voorwaarde om die weg te kunnen bewandelen om verder te gaan en te bouwen aan zijwegen die voor iedereen anders kunnen zijn. Talenten gebruiken, maar zeker ook nieuwe ontdekken en hiermee aan de slag gaan. Niet kijken naar het eindresultaat maar naar de weg en de inzet naar dat resultaat.

Een ander belangrijk item in dit hele verhaal zijn jullie onze ouders. Samen school maken daar horen jullie ook bij. Graag willen wij meegeven dat onze deur voor iedereen open staat, de deur van de leerkrachten maar zeker ook de deur van de directie. Hoe klein het probleem ook lijkt, kom het delen met ons zodat we samen een oplossing kunnen zoeken of gewoon een luisterend oor kunnen zijn.

 

Dag grote jongen, lieve meid

Wij zijn blij met jou erbij. Blijf steeds jezelf er zijn al zoveel anderen. Samen gaan we op weg, hand in hand, jij en ik, ik en wij !

 

Warme groet

Team Spelenderwijs

Schoolverantwoordelijke

Winnie Bloemen

Ga onmiddellijk naar:

1. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

2. Inschrijvingen van de leerlingen

3. Aanwezigheden

4. Kinderopvang

5. Afwezigheden

6. Engagementsverklaring

7. Rapporten

8. Andersvaliden

9. Zittenblijven

10. Leerlingengroep

11. Getuigschriften

12. Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

13. Stem- en spraaktherapie en revalidatie

14. Pagadder

 

1. TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Er is echter gebleken dat kinderen die geen of nauwelijks onderwijs gevolgd hebben met een grote achterstand starten in het lager onderwijs.

Daarom moet een leerling vanaf het schooljaar 2010-2011 om toegelaten te worden aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

 • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
 • toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.

Bij inschrijving van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.

De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

 • Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na toelating door de klassenraad van het lager onderwijs.

 

 

2. INSCHRIJVINGEN VAN DE LEERLINGEN

Inschrijven van leerlingen

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

 

Aanmelden en inschrijven:

 

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven. Zie website: www.scholengemeenschap-mg.be.

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van de maand maart van het voorafgaande schooljaar.

 

Bij de inschrijving van een leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (ISI+-kaart, trouwboekje, geboortebewijs, identiteitskaart, SIS-kaart…).

 

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum[1] wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.  Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, de paasvakantie of na hemelvaartdag.

Kleuters zijn niet leerplichtig.

Zindelijkheid bij kleuters: Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te leren zindelijk zijn, dit is niet de hoofdtaak van de kleuteronderwijzers, zij moeten vooral hun opvoedkundig werk met kleuters kunnen doen.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het leerplichtig. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vak-onderdelen te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

De inschrijving van leerlingen die het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werden uitgesloten, wordt geweigerd.

 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit (onredelijkheid) van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit (onredelijkheid).

 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Schoolverandering

 

Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt bij aangetekend schrijven of door afgifte van de mededelingen tegen ontvangstbewijs. De inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na die mededeling.

Bij schoolverandering moeten leerlingengegevens doorgegeven worden aan de nieuwe school tenzij en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt, de ouders er zich expliciet tegen verzetten na op hun verzoek de gegevens te hebben ingezien.

Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

 

[1] Bereken via deze link wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterklas mag:

 http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

3. AANWEZIGHEDEN

Dagindeling :    Voormiddag            08u45 tot 12u00

Namiddag               13u15 tot 15u35

Geen school op woensdagnamiddag.

 

De speeltijden zijn:    in de voormiddag van 10u25 tot 10u40

in de namiddag van 14u30 tot 14u45

 

Het toezicht op de speelplaats begint iedere morgen om 8u30. Voor die tijd is de school  gesloten en zijn de kinderen niet verzekerd.

 

We verzoeken U er over te waken dat uw kind steeds op tijd op school is. Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt.

 

 

Toegang tot de klaslokalen, de speelplaats, de toiletten

 

De leerlingen van de lagere school gaan na het belsignaal in de rij staan waarna ze in stilte met de leerkracht naar de klas gaan.

Wie een kleuter naar de juf wil brengen wacht buiten de grote of de kleine schoolpoort tot de bel rinkelt om 8.45u. of 13.15u. Vanaf daar kunnen kinderen het zelf. Maak het afscheidsmoment zo kort mogelijk. Ga dadelijk verder!

Bij het naar huis gaan worden de kleuters door de ouder of afhaler aan de schoolpoort opgewacht.

Tijdens de speeltijden blijven er geen leerlingen in de klas.

Geef even een briefje mee indien de kinderen wegens omstandigheden niet buiten mogen spelen. Deze leerlingen blijven in het daartoe voorziene lokaal.

 

De middagpauze

 

Drank kan verkregen worden in de eetzaal aan 50 eurocent. Tijdens de winter (Allerheiligen-Pasen) wordt er choco opgewarmd.

 

4. KINDEROPVANG

De opvang is de voor- en naschoolse opvang voor de kinderen.

De opvang gebeurt ‘s morgens vanaf  7u00 en ’s avonds tot 18u00.

Hier kan men altijd gebruik van maken. Ook al is het maar eenmalig.

Indien uw kind niet naar de opvang komt, gelieve dan tijdig te verwittigen aan de begeleidster.

 

Afspraken

 

 • Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind voor de opvang                             (’s morgens) thuis al naar het toilet is geweest.
 • Als uw kind vroeg moet komen of laat moet blijven voorzie dan extra boterhammen, een tussendoortje en drinken voor tijdens de opvang.
 • Wij willen er op aandringen om tijdig te laten weten of uw kind naar de opvang komt. Wij vragen een verwittiging vooraf gelieve dit via een bericht of telefoontje te doen naar de verantwoordelijke voor 19u. Bij niet tijdig af- of aanmelden zijn wij genoodzaakt een half uur extra aan te rekenen.
 • Gaat uw kind naar KASS op maandag, geef dan duidelijk aan of uw kind terug komt naar de opvang of niet. Zodat de verantwoordelijke niet onnodig blijft wachten of niet meer aanwezig is, terwijl er toch opvang nodig is.

 

Ook voor afwijkingen in het uurschema en concrete afspraken in verband met de buitenschoolse opvang kan men contact opnemen met de verantwoordelijke:

 

Gyslene Gosepa                                  GSM  0494 79 62 11

May Biesmans   Tel.: 089/79 19 09  -  GSM  0494/06 16 96

 

KOSTPRIJS: 50 eurocent/15 min.

Hiervan wordt maandelijks een afrekening gemaakt. Uw kind krijgt hiervan een overschrijving mee.

Deze opvang is fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.

5. AFWEZIGHEDEN

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

 

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. We vinden het raadzaam dat uw kinderen, vanaf ze zijn ingeschreven in de school,  effectief naar school komen, ook al zijn ze niet leerplichtig.

 

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties

 

Ziekte

 

Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:

 • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
 • het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
 • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

 

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

 

Lijst van ziekten welke moeten worden doorgegeven aan de schoolarts, zodat deze de nodige maatregelen kan treffen.

 

 1. buiktyfus
 2. hepatitis A
 3. hepatitis B
 4. meningococcenmeningitis en sepsis
 5. poliomyelitis
 6. difterie
 7. infectie met beta-hemolytische streptococen

van groep A, onder meer roodvonk

 1. (scarlatina)
 2. besmettelijke tuberculose
 3. shigellose (dysenterie)
 4. salmonellosen
 5. kinkhoest
 6. bof (dikoor)
 7. mazelen
 8. rubella (rode hond)
 9. scabies (schurft)
 10. varicella (windpokken of waterpokken)
 11. impetigo
 12. schimmelinfecties van de schedelhuid
 13. schimmelinfecties van de gladde huid
 14. mollusca contagiosa (parelwratten)
 15. pediculosis capitis (hoofdluizen)
 16. HIV-infectie

 

Bij besmettelijke aandoeningen (o.a. Mexicaanse griep) wordt aan ouders gevraagd om de kinderen zeker thuis te houden.

 

Ook bij luizen wordt verwacht dat de ouders zeker de school verwittigen zodat snel en efficiënt kan worden opgetreden. Zodra er luizen zijn, zal de nodige actie ondernomen worden.

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid  van

    iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een

    bloed- of aanverwant van uw kind;

 

2. Het bijwonen van een familieraad;

 

3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld   

    wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding   

    of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);

 

4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de

    bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld

    opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);

 

5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door

    overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..)

 

6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.

    Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor

    in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,

    orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse,

    katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.  

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6).

 

Afwezigheden mits toestemming van de directeur (dient op voorhand aangevraagd bij de directie)

 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden

 

 • Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen.
 • Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).
 • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).
 • Voor trainingen van topsportbeloften is onder strikte voorwaarden een beperkte afwezigheid mogelijk voor maximum 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen). De leerling beoefent de topsport in één van de volgende disciplines: tennis, gymnastiek en zwemmen.
 • Omwille van revalidatie.

 

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verklaring ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

 

Opgelet:

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

 

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

 

Van zodra het kind meer dan 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar  problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

 

 1. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de  inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.

 

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

 

6. ENGAGEMENTSVERKLARING

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect ervan  evalueren.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school.

Gedurende elk trimester is er in het kleuter en lager onderwijs een contactavond met de ouders voorzien. De ouders worden ingelicht door de klastitularis hoe het met hun kind op school gesteld is.

In de loop van het eerste trimester heeft er een open klasdag plaats in het eerste leerjaar. Zo kunnen papa en mama eens zien hoe het er in de eerste klas aan toe gaat. Ook is er een infoavond voorzien in iedere klas.

Wanneer uw kind tijdens het schooljaar problemen heeft, wacht dan niet om contact op te nemen met de klastitularis of met de directie.

Een gesprek met de leerkracht kan altijd voor of na de lesuren, als die vrij is van toezicht.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.

Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Alle info omtrent rapportering, oudercontacten en andere informatie wordt via de kinderen aan de ouders bezorgd. Wij gaan ervan uit dat deze info beide natuurlijke ouders bereikt. Op uitdrukkelijk verzoek van één van beide ouders zorgt de school ervoor dat de betreffende info apart wordt bezorgd (bijvoorbeeld in geval van scheiding).

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in dit schoolreglement. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

 

Individuele leerlingenbegeleiding

 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.  

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

We zetten in ons zorgbeleid sterk in op: een krachtige leeromgeving, breed kijken en opvolgen, onderwijs afstemmen op de behoefte van de leerlingen, samen school maken door een grote betrokkenheid van alle partijen.

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

 

Agenda

 

In de schoolagenda noteert de leerling de lessen, huiswerken en toetsen.  Ook andere inlichtingen in verband met betalingen, vrije dagen of mededelingen worden in de agenda geschreven.  Gelieve daarom dagelijks de agenda van uw kind in te kijken en éénmaal per week te ondertekenen.

Mocht U een bericht hebben voor de leerkracht, dan kan U dat in de

agenda noteren.

 

Huistaken


Enkele mythes rond huiswerk die we jullie graag meedelen.

 

1. De onderzoeker Richard Walker leidt af uit zijn onderzoek dat er geen relatie is tussen hard werken thuis en punten op school halen. Het is zelfs zo hoe meer huiswerk, hoe lager de schoolresultaten. Doordat huiswerk ten koste gaat van leuke, vaak waardevolle dingen, wordt het gezien als iets vervelends.

 

2. Huiswerk dient niet om dingen af te werken. Trage werkers worden hierdoor dubbel gestraft.

 

3. Ouders moeten thuis geen leraar spelen, dit leidt vaak vooral tot verwarring. Kinderen horen hun huiswerk zelfstandig te kunnen maken. Interesse tonen, stimuleren en voor een geschikte omgeving zorgen is wel nuttig.

 

4. Differentiatie is niet alleen nodig binnen de klas, maar ook op vlak van huiswerk. Niet ieder kind kan evenveel, niet ieder kind is even ver in zijn ontwikkeling.

 

5. Een van de grootste mythes is dat veel huiswerk belangrijk is als voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Dit argument houdt geen steek, belangrijk als voorbereiding is de kinderen helpen plannen in plaats van al het werk op een hoop te gooien.

 

6. Huiswerk dient om vaardigheden en attitudes te ontwikkelen en is dus veel meer dan enkel taal- en rekentaakjes. Dingen opzoeken, iets voorbereiden,… is zeker zo belangrijk.

 

7. Vakanties zijn er om de kinderen ‘kind’ te laten zijn, te spelen, te genieten, dingen te doen waar anders geen tijd voor is,… niet om huiswerk te maken. Wat niet wil zeggen dat er niet geoefend kan worden op tafels, lezen, Frans … dit op vrijwillige basis.

 

Een tip hierbij, ken uw eigen kind. Weet waar je los kan laten en waar er misschien toch dat extra duwtje nodig is. Maar onderschat uw kind ook niet, vaak kunnen ze veel meer dan wij denken of weten.

 

7. RAPPORTEN

Bij de kleuters werken we met observaties, maar ook met opvolgtesten zoals KWIK (kijk wat ik kan), Sibo, Toeters, Kontrabas,… De resultaten en onze bevindingen rond de kleuter worden besproken in de individuele oudercontacten die drie keer per jaar plaatsvinden. Ook zetten we sterk in op de talenten en het breed kijken naar uw kind, waar dat ook het welbevinden en de betrokkenheid belangrijk is. De testen worden ook gebruikt om een breed beeld te krijgen van uw kleuter en om onze werking af te toetsen.

 

Voor de leerlingen van het lager onderwijs worden drie keer per jaar de vorderingen van de leerlingen aan de  ouders gerapporteerd.

De rapporten vermelden de resultaten van de toetsen en het dagelijks werk, maar hiernaast staan ook de vaardigheden. 

We breiden onze leerlingevaluatie nog verder uit met op regelmatig tijdstip een leerling-volgtoets (LVS), de AVI-leestest, IDP (4de en 6de lj.) te testen. Deze gegevens komen niet op het rapport, maar gebruiken we wel om breed te kijken naar uw kind. Om onze eigen werking aan te passen aan de noden van de leerlingen, maar ook om deze kritisch te bekijken. Om een vergelijking te hebben met de gemiddelde uitslagen van Vlaanderen. Soms hebben we deze gegevens nodig om de juiste diagnose te kunnen stellen bij een leerprobleem.

Na de toetsenperiode kunnen de ouders in gesprek gaan met de klasleerkracht. We streven er naar om de competenties van de kinderen te beoordelen en de bevindingen hiervan door te spelen aan de ouders met een brede kijk. Verder vinden we het welbevinden en de betrokkenheid een zeer belangrijke factor in het evalueren van uw kind.

Probeer als ouder te kijken naar de weg die uw kind aflegt en niet te vergelijken met een ander.

 

HET ZORGPLAN SPELENDERWIJS

Het zorgcontinuüm bouwt de zorg op in vier fases. Deze fases gebruiken wij in het zorgbeleid bij ons op school. Iedere leerkracht heeft een zorgvademecum waar dit uitvoerig in besproken wordt. Door dit nieuwe zorgbeleid en het vademecum staan we dichter bij de huidige maatschappij en het M-decreet. De brede basiszorg staat voorop, deze staat voor de blijvende bekommernis om alle leerlingen kansen te geven. Wij werken aan de optimale ontplooiing van elk kind. Wij zetten in op de talenten van de leerlingen om hen zo met hun mogelijkheden tot een totale persoon te laten ontwikkelen. Deze brede zorg richt zich dus uiteraard niet alleen op het cognitieve, maar op alle ontwikkelingsdomeinen. Bij leerlingen waar deze brede basiszorg niet voldoende is, gaan we in intern overleg. In de eerste plaats met de klasleerkracht en het zorgteam. Bij een volgende fase kan het CLB erbij geroepen worden en wordt er een zorgfiche opgemaakt (MDO-formulier). Vanaf dan worden ook andere partijen zoals ouders, logo, kine, psycholoog,… betrokken bij de besprekingen.

Spelenderwijs heeft twee zorgleerkrachten juf Lisette en juf Winnie. Samen vormen zij het kernteam van de school. De zorg van de kleuters is voor beide leerkrachten. De eerste graad wordt onder de vleugels van juf Winnie genomen. De tweede en derde graad door juf Lisette. Verder biedt de zorgleerkracht ondersteuning in de graadklas, maar neemt ook testen af en stelt zorggesprekken samen. De zorggesprekken worden gedaan door de betrokken zorgleerkracht van die klas/graad. De leerkrachten staan ook zelf in voor de zorg zoals differentiatie bieden dit kan naar onder, maar zeker ook naar boven toe. Want ook dat is een brede basiszorg.

Het motto van onze school is duidelijk ‘Wij kunnen niet van iedereen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.’ Daarom ook dat onze deuren voor iedereen open staan: ouders, grootouders, broers, zussen,… Open communicatie, hulp bieden waar nodig, hulp vragen … dit alles kan. Samen school maken.

LEERLINGVOLGSYSTEEM

 • Bij de kleuters gebruiken we observaties die we neerschrijven in ons digitaal platform Iomniwize, we doen hiervoor de KWIK-testen. De resultaten en bevindingen noteren we in het dossier van de leerling.
 • Bij de lagere school gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Garant. Dit wordt afgenomen in oktober en in februari. Voor de leerlingen met extra zorgen kunnen deze ook nog eens in mei worden afgenomen. De resultaten worden in iomniwize gezet. Bij leerlingen waar een duidelijke uitval te zien is, komt er een intern overleg. Zijn er hierna nog vragen, bezorgdheden volgt er een MDO.
 • De resultaten dienen om de interne werking aan te passen of bij te sturen en worden niet meegegeven naar huis. Alsook niet de testen. Indien nodig worden deze besproken tijdens een oudercontact.

MDO

 • Nadat er een intern overleg heeft plaatsgehad worden de kleuters en leerlingen waar nog vragen rond rijzen op het MDO gebracht. Dit is een overleg met CLB, eventueel kine, logo en GON. Hier wordt gekeken welke zorgen er zijn en wat de school, de leerkracht, de zorg hierin kan betekenen. Soms kan het ook een extra zorgtraject vragen of moeten er nieuwe testen afgenomen worden (dit kan ook door het CLB).
 • Bij een volgend intern overleg of MDO wordt er geen nieuw formulier aangemaakt, maar wordt er bijgevuld op het bestaande formulier, zodat er per leerjaar telkens maar één formulier per probleem ter beschikking is dat kan groeien door het schooljaar heen.
 • Intern overleg en MDO vindt meestal plaats in november, maart en juni. Maar kan ook tussentijds plaatsvinden bij zorgen.

KLEUTERTESTEN

SIBO

 • Bij de oudste kleuters wordt de SIBO-test twee maal per jaar afgenomen. Bij het begin van het schooljaar en op het einde.

Kobi-TV

 • Deze test wordt afgenomen bij taal-zwakkere kleuters (4-jarige). Het taalbegrip van de kleuters wordt hier getest.

TOETERS – KONTRABAS

 • Deze schoolrijpheidstest wordt gebruikt in de 3de kleuterklas.
 • De toetertest wordt bij de 5-jarige afgenomen. Er wordt jaarlijks gekeken bij welke kleuters het nodig is deze testen af te nemen. Er wordt niet meer getest om te testen.
 • De Kontrabas is enkel bedoeld voor deze kleuters waar de toetertest niet voldoet of waar er zorgen komen gedurende het schooljaar.

KAMISHIBAI

 • Bij de kleuters maken we gebruik van Kamishibai om de verhalen op een andere manier te vertellen (klein theater). De leerkracht kan achter of naast de Kamishibai plaatsnemen en hoeft op deze manier geen prenten vast te houden (inleving in het verhaal).
 • De kamishibai wordt ook gebruikt bij het klasdoorbrekend werken met de lagere school.

SCREENING

  DOOR DE KLEUTERLEIDER - LEERKRACHT

 • Minstens twee keer per jaar: oktober – februari – (mei).
 • Welbevinden – betrokkenheid – competenties.
 • De screening aanwenden om prioriteiten binnen de klas vast te leggen.

  DOOR DE LEERLINGEN (lager)

 • Eén keer per jaar: januari.
 • Wat vind ik van mijn school – van mijn klas – van mijn juf.
 • Ook dit aanwenden om prioriteiten binnen de klas vast te leggen of zorgen op te vangen, te ontdekken.
 • Na de screenings vinden er kindgesprekken plaats.

LEERLINGDOSSIER

 • Ikklik - Iomniwize: individueel leerlingdossier Spelenderwijs.
 • Aangemaakt door de directie bij de aanvang van het kind op school
 • Leerkrachten vullen dit een aan bij besprekingen, oudercontacten, medische veranderingen, gezinsveranderingen,…
 • Alles wat hierin komt is nuttig voor de leerkracht die na mij komt of voor de vervanger die mijn klas overneemt bij ziekte.
 • De dossiers zijn persoonlijk en zijn enkel opengesteld voor de leerkrachten en directie binnen de school.
 • De ouders hebben het recht deze in te kijken, op aanvraag.
 • Dit dossier wordt ook gebruikt om overgangsgesprekken te voeren en gaat jaarlijks over naar de volgende leerkracht die het op zijn beurt weer verder aanvult.

OUDERCONTACTEN

INFOAVOND KLEUTER (september)

 • Gezamenlijk gedeelte. 
 • Kennismaken met de klasjes en de kleuterjuffen.
 • Rondleiding door de school voor nieuwe ouders.

INFOAVOND LAGER (september)

 • Gezamenlijk gedeelte.
 • Kennismaken met de klassen en de juffen.

OUDERCONTACT PERIODE 1 (kleuter) - november

OUDERCONTACT PERIODE 1 (lager)- november

OUDERCONTACTEN PERIODE 2 (kleuter) februari - maart

OUDERCONTACTEN PERIODE 2 (lager) - maart

OUDERCONTACTEN PERIODE 3 – juni

Vrijblijvende oudercontacten op de laatste schooldag.

Belangrijke details van deze gesprekken komen in het dossier.

(ZORG)OUDERGESPREKKEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR

Deze gesprekken komen tot stand op vraag van het kernteam, de leerkracht of de ouders.


INTERDIOCESANE PROEVEN

 

 • Jaarlijks: vierde en zesde leerjaar.
 • Gebeurt online.
 • De toetsen bestaan uit luisteren, wiskunde en Nederlands.
 • Deze toetsen dienen enkel om de werking binnen de school te verbeteren en worden niet meegedeeld aan de leerlingen of aan de ouders.

 

 

AVI-LEESTOETSEN

 

 • De niveaus krijgen niet alleen een cijfer maar zijn ook gelinkt aan een tijdstip in de schoolloopbaan van de leerlingen en tellen nu 12 onderverdelingen.
 • Afname: januari en einde schooljaar.

 

COMPENSEREN/DISPENSEREN/DIFFERENTIATIE

 

EEN (LEER)STOORNIS- AANGEPAST LEERTRAJECT

 • Vaststelling van een leerstoornis kan leiden tot compenserende of dispenserende maatregelen bv. bij dyslexie, dyscalculie, dysfasie…

Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld.

 • Er worden maatregelen afgesproken binnen de klaswerking.
 • Deze maatregelen worden in overleg met CLB, zorg, ouders, leerling en eventueel andere externen opgesteld.
 • Het dossier wordt aangevuld met deze maatregelen.

 

 • Leerlingen die reeds een achterstand ervaren en dit voor slechts één onderdeel bv. rekenen of taal (door eventueel een stoornis), kunnen een aangepast traject volgen. Hierdoor kan ‘overzitten’ vermeden worden, zeker als het een tekort op één onderdeel betreft. Op deze manier groeit deze leerling met de klas mee door van leerjaar naar leerjaar. Het onderdeel waar hij onvoldoende op scoort volgt hij/zij mee in een leerjaar lager bv. de rekenlessen. Op het 6de leerjaar wordt in overleg met CLB, kernteam bekeken of de eindtermen voldoende gehaald zijn om tot een getuigschrift over te gaan.
 • De toestemming van de ouders is hiervoor nodig. De communicatie met de leerling zelf en de medeleerlingen is zeker ook een meerwaarde.

BINNENKLASDIFFERENTIATIE

 • Uitbreiden van de talentenboxen om zo elk kind te laten stralen op ieder zijn manier. Zo kan ik niet goed zijn in taal en rekenen, maar wel een geweldig goede knutselaar zijn of super mooi zingen,…
 • In de klas zetten we in op de noden van elk kind. Wij proberen deze noden in te zetten door regelmatig met dagcontracten te werken. De eerste graad start hiermee vanaf januari op een eenvoudige manier door met steekkaarten (van werkboeken) op het bord te werken. De tweede graad werkt één voormiddag per week aan een dagcontract. De derde graad maakt twee keer per week een contract. De leerlingen krijgen in hun contract opdrachten die individueel kunnen verschillen, maar wel hetzelfde doel bereiken op het einde van het contract. De ene heeft meer sturing nodig, de andere heeft dat net niet nodig…
 • Er wordt ook regelmatig een mini klasje georganiseerd tijdens deze werking, dan wordt er extra uitleg gegeven.
 • Er komt meer tijd vrij om zwakke leerlingen te ondersteunen. Om deze kinderen net dat tikkeltje meer uitleg te geven, om met hen in 1-1 relatie te gaan.
 • Maar er komt voor de slimmeriken ook ruimte om aan uitdagingen te werken, om niet meer te moeten wachten op de rest.
 • Dit schooljaar krijgen we opvolging van CEGO met een conferentie, een klasbezoek en een coachinggesprek per leerkracht.
 • De kleuters in dit verhaal. Ook hier proberen we heel erg kleutergericht te werken, de talenten van de kleuters aanspreken en hiermee aan de slag gaan. Wat wil ik vandaag bereiken met deze activiteit, wat zijn mijn doelen? Hoe kan ik dit op verschillende manieren aanpakken in mijn hoeken, in mijn spel. Op deze manier komt er ook hier differentiatie op maat van elke kleuter.
 • Zij hebben na het volgen van een CEGO cursus ook geleerd dat meespelen vaak een zeer goede observatie is en op deze manier ook zorg kan geboden worden onder de activiteit.
 • Verder zijn we bezig de overgang tussen 5- jarige en eerste leerjaar te verkleinen. Door op een speelse manier ook wiskundige initiatie binnen te brengen gelijklopend met de figuurtjes van het eerste leerjaar. Dit schooljaar zetten we extra in op W.O. met name mens en techniek en taal in de kleuterklas. Verder worden er ook sporadisch en gepland activiteiten georganiseerd om de overgang te verkleinen.

Het ondersteuningsmodel (vanaf 1/09/2017 – vroegere GON) (Geïntegreerd onderwijs)

 • Leerlingen met een stoornis (ASS, dyslexie, gehoorproblemen, dyspraxie,…) hebben soms de mogelijkheid één of twee uurtjes extra ondersteuning te verkrijgen van een leerkracht buitengewoon onderwijs. Deze ondersteuning vindt meestal plaats in de klas en dient om de juf te ondersteunen in de klaswerking.
 • De aanvraag gebeurt door het CLB i.s.m. de school en externen.
 • De ondersteuning gebeurt tijdens de schooluren.

LEREN LEREN - STIPPE STAPPEN

 • KIEKBOE – KLAVERTJES (kleuters)

Stippe komt als klasfiguur kijken tijdens het verhaalmoment.

 • DE VLINDERTUIN (eerste graad)

De vier stappen van Stippe.

 • DE REGENBOOG (tweede graad)

Stippe als strategisch stappenplan

 • THE SMARTIES (derde graad)

Stippe als strategisch stappenplan bij alle opdrachten: wiskunde, taal, knutselen, groepswerk, dagcontract, huiswerk…

8. ANDERSVALIDEN

Bij de inschrijving van een andersvalide wil onze school zich inzetten voor een optimale opvang. De nodige voorzieningen zullen getroffen worden zodat de lokalen zelfstandig kunnen betreden worden.

Samen met de externe diensten en de ouders willen wij zorgen voor de best mogelijke begeleiding en zo goed mogelijk onderwijs.

Leerlingen die omwille van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen indien zij vervangende activiteiten volgen.

9. ZITTENBLIJVEN

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon  onderwijs.

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Maar de school durft ook breed kijken. Zo kan het zijn dat uw kind kan overgaan naar het volgend leerjaar, maar een bepaald leergebied dat moeilijker gaat nog met de klas lager mee volgt. Belangrijk hierbij is, dat het voor dit kind ook mogelijk is om het getuigschrift te halen op het einde van het zesde leerjaar.

10. LEERLINGENGROEP

De directie bepaalt in welke leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen.

 

11. GETUIGSCHRIFTEN

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welk getuigschrift wordt uitgedeeld. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.

De leerlingen kunnen ook een getuigschrift halen met specifieke doelen die nog niet bereikt zijn. Deze leerling mag ook overgaan naar het middelbaar onderwijs, naar een richting naar keuze.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift basisonderwijs uitgedeeld wordt. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. Zij ontvangen ook een BaO fiche dat ze kunnen gebruiken bij de inschrijving in het middelbaar onderwijs. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

 

Beroepsprocedure

Let op:

 • wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
 • wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
 3. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 4. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 5. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een

aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

 1. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

 

         Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met 

       feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet   

       uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist  

       wordt.

 

 1. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een

  beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die 

het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of  

           het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.

Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

 1. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.
 2. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
 3. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 4. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

12. ONDERWIJS AAN HUIS EN SYNCHROON INTERNETONDERWIJS

Een leerling die vijf jaar of ouder geworden is vóór 1 januari van het lopend schooljaar en een leerplichtig kind uit het lager onderwijs hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 1. de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend);
 2. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis;
 3. de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.
 4. ook wordt er vrijwillig onderwijs aan huis georganiseerd voor leerlingen die op meer dan 10 km verblijven.
 5. De School kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan lessen; De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

13. STEM- EN SPRAAKTHERAPIE EN REVALIDATIE

De 5-jarige kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen bij het begin van het schooljaar onderzocht worden op eventuele spraakstoornissen door een logopedist aangeduid door de school. Bij problemen brengt deze de ouders op de hoogte en stelt een behandeling voor bij een logopedist naar keuze. Behandelingen mogen niet tijdens de schooluren gebeuren.

14. PAGADDER

… biedt aan kleuters en lagere schoolkinderen in hun vrije tijd een opvang- en  activiteitenaanbod aan.

2 locaties:

Meeuwen, Kloosterstraat 2 Tel. O11/ 79 93 18

-iedere schooldag van 6u30 tot schooltijd en na schooltijd tot 18u3O

-iedere vakantiedag (sluitingsdagen: zie website hier beneden)

-iedere schoolvrije dag

Gruitrode, Breekiezel 53  Tel. O89/ 75 17 73

- iedere schooldag van 6u30 tot schooltijd en na schooltijd tot 18u3O, ook op woensdagnamiddag

- iedere schoolvrije dag

- iedere vakantiedag (sluitingsdagen: zie website hier beneden)

* Zodra uw kind is ingeschreven, kan u zonder dit vooraf te melden, gebruiken maken van de voor- en naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddag.

* Voor opvang op schoolvrije- en vakantiedagen verwachten we minimum 3 dagen op voorhand een schriftelijke inschrijving.

Ouderbijdrage (gezin met 1 kind in opvang):

 • op schooldagen : 1,54 € voor het 1e halfuur, daarna 0,77 € per half uur
 • op schoolvrije- en vakantiedagen :

4,65  € voor minder dan 3 uren opvang

7,00  € voor 3 tot 6 uren opvang

13,99 € voor meer dan 6 uren opvang

* 25 % korting bij gelijktijdige aanwezigheid van 2 of meerdere kinderen uit éénzelfde gezin

* sociaal tarief mogelijk (aanvragen; 50% )

* fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.

Indien een kind wordt afgehaald na het sluitingsuur, wordt een administratieve kost van € 10 aangerekend.

Indien een kind wordt gebracht zonder voorafgaandelijk in te schrijven, tijdens schoolvrije – en vakantiedagen, wordt een administratieve kost van € 5 gevraagd.

Iedereen is van harte welkom !!!                                                                                                                                                                                                   Voor meer info verwijzen we U ook naar de website van Pagadder : www.meeuwen-gruitrode.be  (ga naar OCMW, kies dan ‘Pagadder’)

Inschrijvingen en informatie ?

Coördinator Anniek SOORS, tel. 011 79 01 70

e-mail : pagadder@meeuwen-gruitrode.be