Info < Leefregels & Afspraken
LEEFREGELS EN AFSPRAKEN

Ga onmiddellijk naar:

1. Kleding en uiterlijk

2. Houding en gedrag

3. Zindelijkheid

4. Schoolmateriaal

5. Ongevallen en schoolverzekering

6. Veiligheid en gezondheid op school

7. Milieu

8. Rookverbod

9. Turnkledij

10. Zwemkledij

11. Naschoolse activiteiten

12. Bijzondere activiteiten

13. Culturele vorming

14. Vakanties en vrije dagen

15. Geldzaken

16. Gevonden voorwerpen

17. Orde- en tuchtmaatregelen

18. Niveaulezen

19. Mededelingen tijdens het jaar

20. Privacy

21. Geldelijk en niet-geldelijke ondersteuning

22. Vrijwilligers

23. Bijdrageregeling (ouders)

24. School- en studietoelagen

 

 

1.            KLEDING EN UITERLIJK

Wij zien onze kinderen graag in gewone, nette kledij, die geen aanstoot geeft. Dus nog geen buikbloesjes, hanenkapsels, piercing…

2.            HOUDING EN GEDRAG

De kinderen gedragen zich steeds vriendelijk en beleefd tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school. Ze letten op hun woordenschat en tonen respect voor anderen, ook op weg van en naar school.

3.  ZINDELIJKHEID

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te leren zindelijk zijn. Dit is niet de hoofdtaak van de kleuteronderwijzers. Zij moeten vooral hun opvoedkundig werk met kleuters kunnen doen.

4.  SCHOOLMATERIAAL

Leerboeken en schriften  worden door de school gratis ter beschikking gesteld. Ze zijn duur en dienen met zorg te worden behandeld.  De boeken moet men tijdig en in goede staat terugbrengen.  Er worden geen aantekeningen in gemaakt. De kinderen schrijven niet op tafels, stoelen, banken, latten, muren… De school heeft recht om een schadevergoeding te vragen. Een degelijke schooltas voor het schoolmateriaal is aanbevolen. Ouders controleren regelmatig de inhoud hiervan. In de klas gebruiken ze hun banken om hun gerief in te bergen.  Ze laten niets rondslingeren. Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronisch speelgoed en luxespelletjes, thuis gelaten. Aan de school is het niet toegestaan speelgoed te ruilen. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen.

5.  ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING

De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen in de school en op weg van en naar school langs de normale route binnen een bepaald tijdstip alsook bij uitstappen onder toezicht van de leerkracht. Na een schoolongeval worden de kinderen behandeld door een dokter.

De schoolverzekering staat niet in voor schade aan kleding, brillen of andere persoonlijke voorwerpen.  Daarvoor raden wij een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan.

De school is niet aansprakelijk voor diefstal.

Handelswijze bij een ongeval :

De directie verwittigt zo snel mogelijk de ouders en vult het verzekeringsformulier in.  Na bezoek aan dokter of ziekenhuis worden door de ouders alle onkostennota’s bijgehouden.  De ouders laten de uitgavenstaat invullen door het ziekenfonds en bezorgen alle documenten in verband met het ongeval aan de directie, die ze verstuurt naar de verzekeringsinstelling.  De verzekering betaalt de overblijvende kosten terug op de rekening van de ouders.

Indien het ongeval gebeurt op weg naar huis wordt de directie dezelfde dag verwittigd.

-              Kies voor uw kind een veilige weg uit om naar school te komen (dit is niet noodzakelijk de kortste weg) en waak erover dat het steeds dezelfde weg gebruikt.

-              De kinderen mogen niet in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen (vb. zakmessen) en ook niet van speelgoed waarmee ze medeleerlingen kunnen verwonden.

-              Een ongeluk gebeurt steeds per ongeluk en waar veel kinderen samenzijn kan er allicht iets mislopen en dit ondanks het beste toezicht.

-              Spoor uw kinderen aan tot voorzichtigheid.

6.  VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP SCHOOL

Tijdens de speeltijden horen de leerlingen op de speelplaats te zijn. Het is ten strengste verboden tijdens de speeltijd of de  middagpauze  (voor de leerlingen die blijven eten) de speelplaats te verlaten. De leerlingen nemen de veiligste weg rechtstreeks naar huis.

Om uw kind ’s middags en ’s avonds veilig naar huis te begeleiden, richt de school een rij in langs de weg aan de kerk.. Ieder kind van de rij draagt een veiligheidsvestje, ook tijdens de turnrij. Er wordt niet gefietst in de rij en op de speelplaats ! Alle kinderen hebben een fietshelm gekregen. Ze worden dan ook verzocht deze te gebruiken en dit voor hun eigen veiligheid. Dit is verplicht tijdens de schooluitstappen met de fiets. Voor de veiligheid van de kinderen gelieve de schoolrij niet te doorbreken, indien mogelijk erbij mee te gaan of de rij eerst langs te laten.

Gezonde versnaperingen
Er mag geen snoep meegebracht worden naar de school voor onder de speeltijden. Geef liefst een stuk fruit, een droog koekje mee of een boterham mee.We maken een uitzondering bij het vieren van een verjaardag. Hier is de keuze aan de ouders. De traktatie wordt in de klas opgegeten of mee naar huis naar gegeven.

Brandveiligheid

Hiervoor gelden concrete afspraken.
Jaarlijks wordt er een evacuatieoefening gedaan met de leerlingen zodat ze weten wat te doen en waar te verzamelen in noodsituatie.

 

7.   MILIEU

Aan de leerlingen wordt gevraagd eerbied te hebben voor het milieu.

Hiervoor zullen actiepunten uitgewerkt worden, waardoor de leerlingen milieubewuster worden.
Deze actiepunten zullen meegegeven worden met de  leerlingen zodat ook thuis meegewerkt kan worden.

Er wordt van de leerlingen een inspanning gevraagd om ook hun bijdrage te leveren aan een leefbare omgeving.

 • Er wordt geen kauwgom toegelaten aan de school.
 • We mijden drankkartons, aan de school is er drank in flesjes te koop.
 • Er worden geen papiertjes op de grond geworpen, er staan voldoende containers op de speelplaats.
 • In elke klas zijn een papiermand en een vuilnisbak aanwezig. De papiermand dient uitsluitend om papier in te zamelen. De leerlingen moeten alle afvalpapier in deze mand werpen.
 • Op de speelplaats staan ter beschikking :

Papiercontainer, grijze container voor het restafval, blauwe container  voor plastic flessen, drankkartons en de blikken (= PMD). De groene container is uitsluitend voor composteerbaar materiaal (= GFT).

 • Er staat tevens een blauwe ton voor het recupereren van lege batterijen.

Tevens verzamelen we lege printervullingen. Zowel voor de lege batterijen als voor de lege printervullingen krijgen we punten waar we leuke dingen voor de kinderen mee kopen.

8.   ROOKVERBOD

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen en tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6u30 en 18u30. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

9 .  TURNKLEDIJ

De leerlingen dragen tijdens de turnlessen een T-shirt en broekje (getekend met naam). Deze kunnen via de schoo besteld worden: rood T-shirt en blauwe broek. In de sportzaal dragen de leerlingen schoeisel dat bestemd is om te sporten of turnen. Waardevolle voorwerpen houden ze thuis. Het turngerief blijft aan school en wordt regelmatig mee naar huis genomen voor een wasbeurt. Dit gebeurt met Allerheiligen, Kerstmis, karnaval, Pasen en met het groot verlof. De turnlessen gaan meestal door in zaal Elckerlyc onder begeleiding van de turnjuf of de klastitularis. Om naar de turnzaal te gaan dragen de kinderen een veiligheidsvestje.

10.   ZWEMKLEDIJ

De leerlingen gaan om de twee weken zwemmen in klasverband.

Voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar is gemakkelijke kledij erg aangeraden. Het schoolzwemmen is gratis voor de leerlingen van Meeuwen-Gruitrode. Dit wordt betaald door de gemeente, waarvoor onze oprechte dank. De juiste data vindt u op de jaarkalender. De kinderen die nog niet kunnen zwemmen dragen een badmuts.

11.   NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

De kinderen krijgen de kans deel te nemen aan sportactiviteiten (veldloop, minihandbal, voetbal, stuif-es-in…). De kinderen worden begeleid door een leerkracht.

12.  BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Voor de leerlingen van de tweede graad organiseert de school sportklassen in de sporthal van Meeuwen-Gruitrode en dit om de twee jaar. Ieder jaar houden we voor alle leerlingen een sportdag, herfstwandeling, schoolreis en scholenveldloop.

Voor de leerlingen van de eerste en derde graad is er een extra sportdag. Een bezoek aan middenscholen en een studiereis is er voor de derde graad. Andere schooluitstappen worden tijdig aangekondigd. De kosten zijn steeds voor de ouders.  Als een bepaalde leerling niet kan deelnemen, nemen de ouders best contact op met de leerkracht of directie.

13.  CULTURELE VORMING

Enkele keren per jaar willen wij de leerlingen in contact brengen met de vormende activiteiten die ons via het cultureel centrum of andere organisaties worden aangeboden. De data hiervan vindt u op de jaarkalender. Ook hebben wij aandacht voor maatschappelijke problemen zoals : T.V.-verslaving, drugs, agressie, pesten …

14.  VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

 • Vrijdag 28 september 2018: 1ste facultatieve vrije dag
 • Herfstvakantie : van maandag 29 oktober 2018 t.e.m. zondag
 • 04 november 2018

 • Woensdag 21 november 2018: Pedagogische studiedag
 • Kerstvakantie : van maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag
 • 06 januari 2019

 • Vrijdag 1 februari 2019: Pedagogische studiedag
 • Krokusvakantie : van maandag 05 maart 2019 t.e.m. zondag
 • 10 maart 2019

 • Paasvakantie: van maandag 8 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
 • Woensdag 01 mei: Dag van de Arbeid
 • Maandag 13 mei 2019: 2de facultatieve vrije dag
 • Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 31 mei 2019: Brugdag
 • Maandag 10 juni 2019 : Pinkstermaandag
 • Vrijdag 28 juni 2019 (12u00):  begin zomervakantie

 

15.  GELDZAKEN

Het onderwijs is gratis, maar er zijn enkele uitzonderingen die betaald moeten worden : o.a.  buitenschoolse activiteiten en onkosten die verbonden zijn met een daguitstap.

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten (schoolreis, zeeklassen, …).

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

Er bestaat de mogelijkheid, geen verplichting dus, zich te abonneren op : Dopido, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland, Vlaamse Filmpjes, historische verhalen, kerst-, paas- en vakantieboek.

Geef de abonnementsgelden zo vlug mogelijk mee naar school.

Door de christelijke inspiratie van onze school worden de leerlingen aangemoedigd deel te nemen aan spaaracties die kaderen in deze sfeer (Broederlijk Delen, missiemaand, Damiaanactie…).

16.   GEVONDEN VOORWERPEN

Regelmatig geraken zakdoeken, mutsen, handschoenen, turnpantoffels e.d. zoek. Gevonden voorwerpen worden geruime tijd aan de school bewaard. Indien uw kind iets mist, informeer dan eens aan de school. Meestal kunnen we deze zaken terugbezorgen.

Een goed hulpmiddel om verlies van voorwerpen te voorkomen, is het merken met de naam.

17.  ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Franco Raf               

                            VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

                            Breekiezel 27

3670 Meeuwen-Gruitrode

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

  Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal steeds de leerling en zijn ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 2. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

Breekiezel 27

3670 Meeuwen-Gruitrode

18.  NIVEAULEZEN

Voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar wordt wekelijks, met de medewerking van bereidwillige leesmoeders, tutor-lezen georganiseerd.

Dit houdt in dat deze kinderen meer leeskansen, op hun niveau, aangeboden krijgen, samen met hun leesmakker. (leerling 5 of 6)

19.  MEDEDELINGEN TIJDENS HET JAAR

Sommige activiteiten kunnen moeilijk vele maanden op voorhand gepland worden. Zij worden dus in de loop van het schooljaar meegedeeld. De kinderen krijgen dan deze berichten mee naar huis. Controleer daarom regelmatig hun boekentas. Ook kan je onze website raadplegen. De leerkrachten communiceren ook vaak met mailtjes. Vergeet dus ook uw mailbox regelmatig te checken.

20.  PRIVACY

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op een leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. (€ 0.50).

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage;

In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken personen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende voorwaarden:

1.            de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2.            de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

3.            tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien. Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door de leerling zijn echter nooit tussen scholen overdraagbaar. De school houdt rekening met de privacywetgeving. Alle persoonlijke gegevens worden door de directie enkel aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze in te kijken.

Publicatie van beeld- of geluidsopnames

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

21.   GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET  AFKOMSTIG IS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE RECHTS-PERSONEN DIE DAARVAN AFHANGEN(RECLAME- EN SPONSORBELEID)

In de mate van het mogelijke vermijdt onze school het verdelen van reclame aan de leerlingen. Alleen aankondigingen van culturele of sportieve activiteiten uit de onmiddellijke omgeving, kunnen aan de kinderen worden meegegeven. Louter commerciële mededelingen worden geweerd.

De school doet voor de organisatie van het schoolfeest en/of kienen beroep op geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning. De namen van deze sponsors kunnen worden opgenomen in een programmafolder.

Voor alle andere gevallen van mogelijke sponsoring zoals het bedelen van boekjes, folders, spellen of andere producten, oordeelt het Schoolbestuur of de sponsorovereenkomst verantwoord is. Reclame en sponsoring moeten o.a. steeds in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen, verenigbaar met de pedagogische taak van de school, geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring kunnen zij daarover klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Departement Onderwijs.

22.  VRIJWILLIGERS

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Daarom kiezen we er voor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op deze manier is elke ouder op de hoogte.

Organisatie

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode.

Personeelsverantwoordelijke Dhr. Jaak Kerkhofs.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij LDB. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij LDB. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Opgelet: Iedere vrijwilliger rijdt met een verzekerd voertuig.

Bij een ongeval tijdens het vervoeren van leerlingen zijn de vrijwilligers steeds verzekerd (door eigen verzekering) voor de eventuele schade aan hun eigen voertuig en de eigen letsels.

Vergoedingen

Da activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

23.  BIJDRAGEREGELING (OUDERS)

Het onderwijs is kosteloos. De materialen die kosteloos ter beschikking zijn: leer- en werkboeken, schriften, passer, lat, schrijfgerief, zakrekenmachine en woordenboek.

Hierbij vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.

De lijst bevat verplichte en niet-verplichte uitgaven. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Alle te  betalen posten worden vooraf schriftelijk aan de ouders gevraagd.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Een aangepaste betalingsmodaliteit is wellicht mogelijk. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

Bijdragelijst:

Verplichte activiteiten per klas.

Verplichte activiteiten per klas.

 • Culturele activiteiten (twee per jaar aan ca. 2,50 / 3,00 €)
 • SVS (meestal 2 à 3 keer per jaar ca. 3,00 €)
 • Sportactiviteiten ingericht door het Gemeentelijk Sportcentrum (aan kostprijs ± 3,00 €)
 • De financiële bijdrage voor de schoolreis is afhankelijk van de bestemming (richtprijs : 15,00 €)

        Kleuters: max. 45,00 €

         Lager onderwijs: max. 85,00 € per leerjaar

Niet verplicht aanbod per klas.

 • Er is mogelijkheid voor een abonnement op de Averbode uitgaven :

     Dopido, Dokadi en Doremi (trim 13,00/12,00/11,00€

     1 jaar/ 31,00 €)

     Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland (trim 16,00/13,00/13,00€    

1 jaar/ 36,00 €)

         Vlaamse filmpjes (30,00 € / jaar)

         Kerst-, paas- en vakantieboek (6 €)

 • Door de christelijke inspiratie van onze school worden de leerlingen aangemoedigd deel te nemen aan spaaracties die kaderen in deze sfeer (Broederlijk Delen, Missiemaand, Damiaan-actie, … )..
 • Drank wordt tijdens de middagpauze verkocht aan 0,50 €
 • T-shirt van de school aan 8,50 €, broek aan 10,00 €
 • Nieuwjaarsbrieven aan 0,60 € per brief
 • Klasfoto : ca. 2,00 €

Meerdaagse uitstappen.

 • Tweejaarlijkse zeeklassen voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar (3 dagen)    Prijs : ca. 150,00 €

Max. 420 € per kind voor volledige duur lager onderwijs. 

24.  SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN

Ook dit jaar kunnen er weer school- of studietoelage aangevraagd worden voor kleuters en leerlingen van de lagere school. Ouders die hiervoor interesse hebben, kunnen meer informatie vinden op www.studietoelagen.be of bellen naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid. Op school kan U formulieren vragen voor het aanvragen van een studietoelage. De aanvraag voor dit schooljaar dient te gebeuren tussen 1 augustus 2018 en 1 juni 2019.